Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Nelerdir?

Muhasebe işlemlerinin uygulanması sırasında uyulması gereken kurallara, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri adı verilmektedir. Bu ilkeler muhasebe standartları veya muhasebe prensipleri olarak da adlandırılmaktadır.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri iki grupta toplanır. Bilanço ilkeleri ve Gelir tablosu ilkeleri olarak adlandırılan bu kurallar, muhasebenin genel işleyiş biçimini belirleyen ilkelerdir.

Bilanço İlkeleri

Bilanço ilkeleri kendi içinde üçe ayrılır. Varlıklara ilişkin ilkeler, yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler ve öz kaynaklara ilişkin ilkeler olarak adlandırdığımız bilanço ilkeleri, bilançonun hazırlanma sürecinde uyulması gereken kuralları ve bilançonun niteliklerini belirleyen ilkelerdir.


Varlıklara ilişkin ilkeler dokuz başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar, dönen ve duran varlık ayrımında bir yılın ölçüt alınması ilkesi, vadeleri bir yılın altına inen duran varlıkların aktarılması ilkesi, dönem ayırıcı aktif karakterli işlemlerin ayrıca gösterilmesi ilkesi, vadeli alacakların bilanço günündeki değerine indirgenmesi ilkesi, birikmiş amortismanların gösterilmesi, birikmiş tükenme paylarının gösterilmesi, alacakların özelliklerine göre ayrılma ilkesi, kesin olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmaması ilkesi, kullanılması hukuken sınırlı varlıkların belirtilmesi ilkesidir.

Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler altı maddeden oluşur. Bu maddeler,kısa ve uzun vadeli borç ayrımında bir yılın esas alınması ilkesi, vadeleri bir yılın altına inen borçların kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılması ilkesi, borçların tümünün gösterilmesi ilkesi, dönem ayırıcı pasif işlemlerin ayrıca gösterilemesi ilkesi, vadeli borçların bilanço gününde değerine indirgenmesi ilkesi, borçların özelliklerine göre ayrılma ilkesidir.


Bilançonun öz kaynaklara ilişkin ilkeleri de kendi içinde altı başlığa sahiptir. Öz kaynaklara ilişkin ilkeler, öz kaynakların işletme sahip ve ortaklarının haklarını göstermesi ilkesi,  sermaye paylarının özelliklerine göre belirlenmesi ilkesi,  azalan öz kaynağın belirtilmesi ilkesi, öz kaynağın net olarak gösterilmesi ilkesi,  zararın öz kaynaklarından indirilmesi ilkesi, sermaye yedeklerinin gelir unsuru olarak gelir tablosuna alınması ilkesidir.

Gelir Tablosu İlkeleri

Gelir tablosu ilkeleri dokuz başlıktan oluşmaktadır. Gerçekleşmiş hasılat ilkesi, dönemsel hasılat ve maliyet eşleştirmesi ilkesi,  uygun amortisman ilkesi, uygun maliyet dağılımı ilkesi,  olağan dışı gelir ve giderlerin ayrı gösterilmesi ilkesi, tüm gelir ve giderlerin gösterilmesi ilkesi, uygun karşıtlık ilkesi, değerlemede tutarlık ilkesi, şarta bağlı giderlerin gelir tablosuna yansıtılması ilkesi olarak özetlenebilecek bu ilkeler, muhasebenin genel kabul görmüş ilkeleridir.

Bu ilkeler bütün muhasebe çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Önemli detayları olan bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmak için bir bilgisayarlı muhasebe kursu eğitimine katılmak gerekmektedir.

Summary
Muhasebe ilkeleri - Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Nelerdir?
Article Name
Muhasebe ilkeleri - Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Nelerdir?
Description
Muhasebe ilkeleri - Muhasebe işlemlerinin uygulanması sırasında uyulması gereken kurallara, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri...
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo