İnsan Kaynakları Terimler Sözlüğü T-U-V-Y-Z

İnsan Kaynakları Terimler Sözlüğü
İnsan Kaynakları Terimler Sözlüğü

İnsan Kaynakları Terimler Sözlüğü Bölüm VI

T harfi ile başlayan terimlerin açıklamaları.Taban Ücret;

Bir iş için ödenmekte olan en alt düzeydeki ücrettir.

Takım (Team);

ortak benimsenmiş ve açık bir amaç etrafında, belirlenmiş bir dizi görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere benimsenmiş bir takım üyesinin liderliğini kabul eden uygun büyüklükteki çalışanlar topluluğudur.

Tam Zamanlı;

İş Çalışma haftasının bütün günleri çalışılan iş.

Tek Kaynaklı Geribildirim;

Personelin tek bir kaynaktan genellikle de ilk düzey yöneticisinden yani nezaretçisinden performansına ilişkin elde ettiği geribildirimdir.

Telefon Mülakatı;
Zaman ve mekan imkanları yüz yüze görüşmeye olanak vermediğinde ve/veya adayları ön elemeden geçirmek amacıyla yapılır. Söylenenlere odaklanmayı gerektirir. Olumlu yanı adaya el, kol hareketlerini ve mimiklerini kullanma, notlarına bakma avantajı sağlamasıdır.

Temel Yetkinlikler (Core Competencies);

organizasyonda yaşamanın en temel gereklerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyulan iletişim ve ilişki kurma, uyum yeteneği ve çalışma isteği gibi beceriler ve tutumdur.

Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management);

iç ve dış müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla ürün ve hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek için yönetimin ve çalışanların yeteneklerini ve kapasitesini geliştirmeye odaklanmış bir yönetim yaklaşımıdır.

Toplu İş Sözleşmesi;

İşçiler adına hareket eden sendikalarla işverenler veya onların sendikaları arasında toplu pazarlık sonunda tarafların karşılıklı hak ve çıkarlarını bir süre için düzenleyen ve belirleyen yazılı belge.

Toplu Pazarlık;

Bir veya birden fazla işçi örgütü ile bir işveren veya bir grup işveren veya bir veya daha fazla işveren örgütü arasında istihdam ve çalışma koşullarının saptanması amacıyla yapılan görüşmeler.

Tutum Geliştirmeye Yönelik Eğitimler (Attitude Based Trainings);

olumlu zihinsel tutum, girişken davranış, açıklık, güvenilir olma, kendini adama, motivasyon, sadakat ve sorumluluk duyma, yaratıcılık, takım çalışmasına yatkınlık, ortak sahiplenme gibi kişisel tutuma ilişkin konularda genellikle deneyerek öğrenme yaklaşımı ile deneyimli eğiticiler tarafından verilen eğitimlerdir.

U harfi ile başlayan terimlerin açıklamaları.Uzlaştırma;

Uzlaştırma, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde üçüncü bir kişi ya da kurulun araya girerek uyuşmazlığın çözümünde taraflara yardımcı olması.

Ü harfi ile başlayan terimlerin açıklamaları.

Ücret;

İşverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücret Araştırması;

İşgücü piyasasında farklı işler için ödenmekte olan ücretlerin ve sağlanan ek olanakların ne olduğunun bilinmesini sağlayan bir araştırma.

Ücret Düzeyi;

Bir işletmede çalışanlara ödenen ücretlerin oluşturduğu genel ortalama.

Ücret Farklılıkları;

Aynı işletmede aynı işi yapan kişilere farklı ücret ödenmesi; aynı işi yapan fakat performansları aynı olmayan kişilere aynı ücretin ödenmesi; aynı işkolunda aynı işi yapanlara farklı ücret ödenmesi ve aynı endüstri dalında, aynı işkollarında, değişik bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlara farklı ücretin ödenmesi durumunda ortaya çıkar.

Ücret Geliri;

Genellikle bir yıl içinde personele ödenen aynî ve nakdî bütün ödemelerin toplamı.

Ücret Politikası;

Ücret yönetimi sistemini kurmakta ve işletmekte rehberlik eden temel bir yol haritası.

Ücret Sistemleri;

Ücretlerin hesaplanma ve ödenme biçimlerini belirleyen sistemler.

Ücret Stratejisi;

Bazı koşullar altında örgütsel performansın artırılması ve işgücünün etkili kullanılması üzerinde yönetimin bir yaptırıma sahip olmasını mümkün kılacak ödeme seçeneklerinin bileşiminden oluşur.

Ücret Yapısı;

Aynı işletme içinde bir işe diğerlerine göreceli olarak ne kadar ücret ödeneceğini belirleyen yapı.

Ücret Yönetimi;

İşletmenin ve çalışanların beklentilerini karşılayan bir ücret sisteminin kurulmasını ve işletilmesini sağlayan bir süreç.

V harfi ile başlayan terimlerin açıklamaları.

Vardiya;

Belli bir grup çalışanın, günün belirlenmiş saatleri arasında çalışması.

Veri;

Bilgiye ulaşmak amacıyla yapılan gözlemlerin, metin olarak, sayı olarak ya da canlı gösterim olarak nesnelleştirilmiş biçimidir.

Y harfi ile başlayan terimlerin açıklamaları.

Yabancı Yöneticiler (Expatriates);

vatandaşı olmadıkları bir ülkede genellikle üç beş yıl arasında geçici bir süre için görev yapan yöneticiler

Yapıcı (Cezasız) Disiplin;

Örgütlerde personelin istenmeyen davranışlarının kendisine rehberlik edilerek, cezalandırılmadan giderilebileceğini savunan yeni bir disiplin yaklaşımı.

Yapılandırılmış Mülakat (Structured Interview);

her adaya aynı şekilde yöneltilen önceden belirlenmiş soruların sorulduğu mülakat tarzıdır.

Yarı Zamanlı/Part Time İş;

Genel çalışma saatleri çalıştığı birimdeki aylık veya haftalık normal çalışma saatinin %70’inden az olan iş

Yaşam Standardı;

Bireyin elde ettiği ücretle ne satın alabileceğini gösterir.

Yedekleme planlaması (succession planning);
bir organizasyonda üst düzey pozisyonlara yükseltilmeye ve mevcut üst düzey yöneticilerin yerine geçmeye hazır olan yöneticilerin belirlemeye, izlemeye ve geliştirmeye yönelik bir rapordur.

Yeniden Yapılanma;

İş süreçlerinin daha etkin olmasını ve son ürün ya da hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak üzere gözden geçirilmesi ve yeniden tasarlanmasıdır.

Yetersiz Performans;

İstenen ve beklenen düzeyde gerçekleşmeyen performans.

Yetki;

Karar verme, diğerlerini çalışmaya yönlendirme ve onlara emir verme hakkı.

Yetkilendirme (Empowerment);

çalışanlara işlerini başarmaları için daha özgürce hareket etmelerini ve inisiyatif kullanma sorumluluğunu duymalarını sağlamak için bilgi, güç, yetki ve ödüller vermektedir.

Yetkinlik;

Bir organizasyonda mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan; bilgi, beceri ve kişilik özelliklerini (tutum) kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır

Yöneltme;

Yönetim, başkalarına iş yaptırabilme sanatıdır. Bir başka deyişle, çalışanları örgütün amaçlarını elde edecek şekilde yönlendirmektir. İşte çalışanların harekete geçirilmesi, onların çalıştırılması süreci, yöneltme olarak tanımlanır.

Yönetim (Management);

insanlar aracılığıyla işlerin ve faaliyetlerin etkin bir şekilde sonuçlandırılması sürecidir.

Z harfi ile başlayan terimlerin açıklamaları.

Zorlanmış Tercih Değerlendirmesi (Forced Choice Appraisal);

Değerlendiricinin çalışanın iş davranışı hakkındaki iki ifadeden birini seçmek zorunda olduğu bir tür performans değerlendirme yöntemi

Zorunlu Seçim Anketi;

Personel seçiminde aday hakkında eski işvereni veya eğitim kurumlarından doğru ve yararlı bilgi içeren bir referans alabilmek üzere geliştirilmiş anket.Kariyerinize İnsan Kaynakları alanında yön vermek istiyorsanız insan kaynakları kursu hakkında bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Summary
İnsan Kaynakları Terimler Sözlüğü
Article Name
İnsan Kaynakları Terimler Sözlüğü
Description
İnsan Kaynakları Terimler Sözlüğü Bölüm 6 - T-U-Ü-V-Y-Z harfleri ile başlayan İnsan Kaynakları Yönetiminde kullanılan terimlerin açıklamaları
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo