Gelir Tablosu Hesapları Nedir? Gelir Tablosu Hesapları Örnekleri

Gelir tablosu hesapları nedir? Gelir tablosu hesapları örnekleri? Gelir tablosu hesaplara örnek? Gelir tablosu hesaplarının özellikleri? Gelir tablosu hesaplarının kodları nelerdir? Gelir tablosu hesaplarının muhasebe kodları

Gelir Tablosu Hesapları Nedir?
Gelir tablosu hesapları, işletmenin belirli tarih aralığında sağlanan kazançlar ile karşılanan giderler sonucundaki kar ve zararını gösterir. Gelir tablosu hesapları tanımını ve alt hesaplarını yazının devamında bulabilirsiniz.

Gelir tablosu hesapları, işletmenin belirli bir tarih aralığında elde ettiği bütün gelirler ile karşıladığı maliyet ve giderleri ve bunlar dolayısıyla aynı dönem içerisinde elde edilen dönem net karını ve zararını ifade eder. Gelir tablosu hesapları kendi içinde on (10) alt gruba ayrılmaktadır. Gelir tablosu hesapları muhasebe hesap kodu sınıfı alt grupları Brüt satışlar, Satış indirimleri, Satışların maliyeti, Faaliyet giderleri, Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar, Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar, Finansman giderleri, Olağan dışı gelir ve karlar, Olağan dışı gider ve zararlar, Dönem net karı veya zararı olarak sıralanmaktadır. Gelir tablosu hesapları muhasebe kodu sınıfı işletmedeki mali işlerin yapısına bağlı olarak ön muhasebe işlemlerinde kullanılabilir. Ancak ağırlıklı olarak bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe işleyişinin konusunu oluşturmaktadır. Gelir tablosu hesapları muhasebe kodu sınıfı altıncı sırada yer aldığı için alt hesapları 6 hesap sınıfı ile başlamaktadır.

Gelir Tablosu Hesapları Örnekleri  • 640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
  • 641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
  • 642. Faiz Gelirleri
  • 643. Komisyon Gelirleri
  • 644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
  • 645. Menkul Kıymet Satış Kârları
  • 646. Kambiyo Kârları
  • 647. Reeskont Faiz Gelirleri
  • 648. Enflasyon Düzeltme Kârları
  • 649. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar
Gelir Tablosu Hesapları Muhasebe Hesap Kodu Sınıfı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI

60. Brüt Satışlar
600. Yurt İçi Satışlar
601. Yurt Dışı Satışlar
602. Diğer Gelirler

61. Satış İndirimleri(-)
610. Satıştan İadeler(-)
611. Satış İndirimleri(-)
612. Diğer İndirimler(-)

62. Satışların Maliyeti(-)
620. Satılan Mamuller Maliyeti(-)
621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
622. Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623. Diğer Satışların Maliyeti(-)

63. Faaliyet Giderleri(-)
630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
631. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
632. Genel Yönetim Giderleri(-)

64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar
640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642. Faiz Gelirleri
643. Komisyon Gelirleri
644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
645. Menkul Kıymet Satış Kârları
646. Kambiyo Kârları
647. Reeskont Faiz Gelirleri
648. Enflasyon Düzeltme Kârları
649. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)
653. Komisyon Giderleri(-)
654. Karşılık Giderleri(-)
655. Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
656. Kambiyo Zararları(-)
657. Reeskont Faiz Giderleri(-)
658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
659. Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-)

66. Finansman Giderleri(-)
660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

67. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar

68. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
689. Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)

69. Dönem Net Kârı Veya Zararı
690. Dönem Kârı Veya Zararı
691. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
692. Dönem Net Kârı Veya Zararı
697. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
698. Enflasyon Düzeltme Hesabı

Summary
Gelir Tablosu Hesapları Nedir? Gelir Tablosu Hesapları Örnekleri
Article Name
Gelir Tablosu Hesapları Nedir? Gelir Tablosu Hesapları Örnekleri
Description
Gelir Tablosu Hesapları nedir? Gelir Tablosu Hesapları örnekleri? Gelir Tablosu Hesapları muhasebe hesap kodları nelerdir?
Author
Publisher Name
Egitimikursu.com
Publisher Logo